2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625220016-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดิศรศักดิ์ พรหมมาแดง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADISORNSAK PROMMADAENG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 53/2021 on April 23, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กระบวนการแก้ปัญหาทางดนตรีในการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีตะวันตก หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Musical Problem-Solving Process in Cooperative Learning of Western Music Students, Bachelor of Music Program, Khon Kaen University 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 24 พฤษภาคม 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 144/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-