2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625290001-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss LINA LY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LINA LY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะ วิทยาลัยนานาชาติ 
แผนการศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 138/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาวัสดุผสมชีวภาพสามมิติจากเส้นใยเห้ดท้องถิ่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of 3 Dimensional Bio Composite from Local Mushroom Mycelia 
รายละเอียด pass 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 7 ตุลาคม 2563 pass
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ธันวาคม 2563 pass
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ธันวาคม 2563 pass
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2564 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FORMATION OF 3-DIMENSIONAL BIO-COMPOSITE FROM LOCAL MUSHROOM MYCELIA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ชื่อการประชุม Multidisciplinary Research Towards a Sustainable Society 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Collage Khon Kaen university 
สถานที่จัดประชุม Pullman hotel  จังหวัด/รัฐ KHON KAEN 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 157-170  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Multidisciplinary Research Towards a Sustainable Society 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Best paper  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล international Collage khon Kaen University