2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625320002-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปรเมศร์ ลิ้มมณีวิจิตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PORAMET LIMMANEEWIJIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การครอบงำการตัดสินใจในการลงทุนโดยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE OVERWHELMING OF CREDIBLE SOURCE ON INVESTMENT DECISION 
รายละเอียด ได้รับอนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 20 ตุลาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผลการสอบ คือ ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นรชิต จิรสัทธรรม คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ 42/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-