2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625410002-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชวนากร มะลิมาตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAWANAKORN MALIMART
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 62/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายภาพความร้อนเพื่อกำหนดดรรชนีการอักเสบของมะเร็งตับ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Application of infrared thermal imaging for determining the inflammatory index of liver cancer 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 35/2563 ลวท. 5 พ.ค. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 66/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-