2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625440013-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธิติสุดา แก้วหาญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TITISUDA KAEWHAN
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 102/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CREATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHER COMPETENCY UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE NONG KHAI 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 126/2563 ลว. 9 ธ.ค. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 มกราคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 132/2564 ลว. 19 พ.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2564 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 8 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 36/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่สมัยใหม่ บจกพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มิถุนายน 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ