2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625440017-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทัศพล ลุสีดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TASSAPON LUSEEDA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 161/2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE GUIDELINES FOR COMPETENCY OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS IN THE 21ST CENTURY ON THE LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION NONGKHAI PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 125/2563 ลว. 9 ธ.ค. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 30 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 36/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-