2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625740185-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณภัทร แน่นอุดร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NAPAT NANUDORN
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 141/2021 on November 16, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การจัดการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) STRATEGIC MANAGEMENT OF THE NORTHEASTERN REGION OPERATING DIVISION, ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 12 มีนาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กันยายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2564
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 23/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-