2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627020018-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กณิกนันต์ ศรีจิวังษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANIKNUN SREEJIVUNGSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต Poly(vinylidene fluoride) ที่เสริมด้วยอนุภาคไฮบริดทอง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DIELECTRIC PROPERTIES OF POLY(VINYLIDENE FLUORIDE) POLYMER NANOCOMPOSITES FILLED WITH GOLD-BASED HYBRID MATERIALS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 129/2563 ลว 20 ก.พ. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 เมษายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 719/2563 ลว 23 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 442/2563 ลว 10 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-