2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020032-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชาติชาย ปุณริบูรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHATCHAI PUNRIBOON
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) แผนการรวบรวมข้อมูลและการชาร์จพลังงานโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่บนเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Data Gathering and Charging Schemes using Mobile Sink in Wireless Sensor Networks 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 151/2564 ลว 18 มีนาคม 2564 แต้งตั้ง ผศ.ดร. ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 ตุลาคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 568/2564 ลว 8 ก.ย. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 ตุลาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 9/2564 ลว 29 ต.ค.2564
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 767/2562 ลว 13 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-