2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020034-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อลิษา นาลาดทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ALISA NALADTA
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 67/2021 on May 17, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การย่อยสลาย benzene, toluene, ethylbenzene และ xylene โดย Rhodococcus sp. TOBS31 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene degradation by Rhodococcus sp. TOBS31 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 836/2562 ลว 10 ต.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 685/2564 ลว 11 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. คมศร ลมไธสง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 53/2564 ลว 26 มกราคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 373/2566 ลว 14 ก.ค. 2566