2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020035-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. แววตา หลวงบุญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WAEWTA LUANGBOON
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) อสมการซิมป์สันสําหรับฟังก์ชันคอนเวกซ์และฟังก์ชันพรีอินเวกซ์โดยแท้แบบวางนัยทั่วไปในแนวทางของแคลคูลัสแบบ (p,q) และการประยุกต์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ON SIMPSON TYPE INEQUALITIES FOR CONVEX AND GENERALIZED STRONGLY PREINVEX FUNCTIONS VIA (p,q)-CALCULUS AND APPLICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 สิงหาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 549/2563 ลว. 20 ส.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กันยายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 202/2564 ลว 7 เม.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 789/2563 ลว 28 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ On Simpson type inequalities for generalized strongly preinvex functions via (p,q)-calculus and applications 
ชื่อวารสาร AIMS Mathematics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร AIMS Press 
ISBN/ISSN 2473-6988  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 June 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 6(9) 
เดือน June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 9236-9261  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Simpson- and Newton-Type Inequalities for Convex Functions via (p,q)-Calculus 
ชื่อวารสาร Mathematics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN 2227-7390  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 June 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 9(12) 
เดือน June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 1338-1358  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ