2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020036-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิชญ์สินี คงจา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHICHSINEE KHONGJA
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาตัวควบคุมใหม่สำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายพลศาสตร์ ไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสมและตัวเชื่อมหลายตัว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF NEW CONTROLLER FOR SYNCHRONIZATION OF NONLINEAR DYNAMICAL NETWORK WITH MIXED TIME-VARYING DELAYS AND MULTI-CONNECTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 มกราคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 39/2564 ลว 18 ม.ค. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 มกราคม 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 203/2564 ลว 7 เม.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 5 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 731/2562 ลว 3 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-