2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020038-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. PHANSAMAI PHOMMEXAY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PHANSAMAI PHOMMEXAY
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 89/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) Distribution and Population Estimation of the Northern White-cheeked Gibbon (Nomascus leucogenys) in Lao PDR 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Distribution and Population Estimation of the Northern White-cheeked Gibbon (Nomascus leucogenys) in Lao PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 118/2563 ลว 13 ก.พ. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 เมษายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 700/2563 ลว 9 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 814/2562 ลว 3 ต.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-