2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020047-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศานต์สัมพันธ์ จิรกุลชัยวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SANSUMPAN JIRAKULCHAIWONG
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 112/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การแปลงเชิงปริพันธ์แบบ (p,q) และการประยุกต์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ON (p,q)-INTEGRAL TRANSFORMS AND APPLICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 มกราคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 39/2564 ลว 18 ม.ค. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 มกราคม 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 621/2564 ลว 15 ต.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 989/2562 ลว 19 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ On (p, q)-Analogues of Laplace-Typed Integral Transforms and Applications 
ชื่อวารสาร symmetry 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN 2073-8994  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 April 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 13 
เดือน April  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 631  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ