2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020052-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุวัฒน์ บัวทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUWAT BUATHONG
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 133/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 133/2021 on October 18, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การผลิตวัสดุฟิล์มคาร์บอนด้วยการเคลือบทางไฟฟ้าสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Electrodeposition Fabrication of Carbon Film for Triboelectric Nanogenerator Application 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 129/2563 ลว 20 ก.พ. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 เมษายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 658/2564 ลว 28 ต.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 983/2562 ลว 19 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-