2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020063-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ญาสุมิล มิ่งเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YASUMIN MINGMUANG
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 22/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) สมบัติทางไดอิเล็กทริกที่สูงของวัสดุเซรามิก TiO2 เจือคู่ด้วยไอออน I4+/D5+ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Colossal Dielectric Properties of I4+/D5+ Co-doped TiO2 Ceramics 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มิถุนายน 2563 ผ่านจากการเปลี่ยนระดับ
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 720/2563 ลว 23 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 500/2563 ลว 4 สิงหาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 500/2563 ลว 4 สิงหาคม 2563