2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040014-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศรัณย์ ศิริจันทร์ชื่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SARUN SIRIJUNCHEUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การหาค่าเหมาะสมที่สุดของกระบวนการทอร์รีแฟคชั่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชานอ้อยให้เป็นเชื้อเพลิงคุณภาพสูง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Optimisation of torrefaction for bagasse valorisation as a high quality fuel 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ธันวาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 976/2562 ลว.9 ธันวาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 ธันวาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 975/2562 ลว.9 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 ธันวาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 9 มกราคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร คำสั่งคณะที่ 584/2562 ลว. 26 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-