2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627040018-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นำโชค แสบงบาล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUMCHOAK SABANGBAN
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงสหวิทยาการโดยคำนึงถึงความไม่แน่นอนของใบพัดกังหันลมแนวแกนนอน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) MULTIDISCIPLINARY OPTIMISATION OF A HORIZONTAL-AXIS WIND TURBINE BLADE TAKING INTO ACCOUNT UNCERTAINTIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 364/2563 ลว.8 พฤษภาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 พฤษภาคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 365/2563 ลว.8 พฤษภาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 ตุลาคม 2566 คำสั่งคณะฯที่ 628/2566 ลว. 26 กันยายน 2566
F แจ้งผลสอบ 24 ตุลาคม 2566 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวฯที่ 676/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน คำสั่งคณะวิศวฯที่ 367/2563 ลว. 8 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Simultaneous aerodynamic and structural optimisation of a low-speed horizontal-axis wind turbine blade using metaheuristic algorithms 
ชื่อวารสาร Materials Testing 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร DE GRUYTER 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 March 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ vol. 65, no. 5 
เดือน April  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 699-714  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ