2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040020-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิณทิพย์ แก้วแกมทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PINTIP KAEWKAMTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 149/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การย่อยสลายยาปฏิชีวนะซัลโฟนาไมด์โดยใช้โอโซนร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาของเศษวัสดุก่อสร้างเคลือบผิวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEGRADATION OF SULFONAMIDE ANTIBIOTICS USING CATALYTIC-OZONE OXIDATION; TITANIUMDIOXIDE COATED ON DEMOLITION WASTES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งคณะฯที่ 33/2564 ลว.8 มกราคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งคณะฯที่ 34/2564 ลว.8 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-