2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040021-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ยุภาพร อำนาจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YUPAPORN AMNATH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 15/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การกำจัดสีสารละลายลิกนินด้วยกระบวนการโอโซนร่วมกับผงนาโนซิงค์ออกไซด์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) REMOVAL OF LIGNIN SOLUTION COLOR BY USING OZONATION COMBINED NANOMETER POWDER ZnO 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งคณะฯที่ 35/2564 ลว.8 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งคณะฯที่ 36/2564 ลว.8 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 22 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-