2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040033-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศตวรรษ ชัชวาลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATTAWAT CHATCHAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาวัสดุทางเลือกของถนนชั้นพื้นทางและรองพื้นทางโดยใช้วัสดุหมุนเวียน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE INNOVATION OF BASE AND SUBBASE PAVEMENT BY USING RECYCLE MATERIALS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 730/2563 ลว.4 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 731/2563 ลว.4 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯที่ 49/2563 ลว. 9 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-