2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627040040-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤตธี สงวนศักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRITTATEE SANGOUNSAK
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 141/2021 on November 16, 2021) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การออกแบบใบพัดสำหรับกังหันลมด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DESIGN OPTIMIZATION OF WIND TURBINE BLADES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 240/2563 ลว.16 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 มีนาคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 241/2563 ลว.16 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 17 เมษายน 2563 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มิถุนายน 2566 คำสั่งคณะฯที่ 243/2566 ลว.25 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 22 มิถุนายน 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน คำสั่งคณะฯ ที่ 136/2563 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะฯ ที่ 217/2563 ลว.6 มีนาคม 2563