2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050017-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTAMAPORN POOLSOMBUD
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 36/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 36/2021 on March 15, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณาการประสาทวิทยาศาสตร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR GRADE FOUR STUDENTS INTEGRATION NEUROSCIENCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 042/2564 ลว. 15 ม.ค. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 เมษายน 2564 ผ่านS ครั้งที่1 ปลาย/2563 ลว. 1 เม.ย. 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.625/2565 ลว. 29 กันยายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2565 ต้น/2565 Turnitn 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ