2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050018-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สัมฤทธิ์ ทิมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAMRIT THIMA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 74/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อนและความยืดหยุ่นทางปัญญาในงานระบบควบคุมอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE ILL-STRUCTURED PROBLEM-SOLVING AND COGNITIVE FLEXIBILITY IN INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 042/2564 ลว. 15 ม.ค. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 เมษายน 2564 ผ่านS ครั้งที่1 ปลาย/2563 ลว. 1 เม.ย. 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 มีนาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.074/2565 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2565
D อนุมัติเค้าโครง 29 มีนาคม 2565 13% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-