2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050026-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐธิดา นามบุดดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTIDA NAMBUDDEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) LESSON STUDY AND OPEN APPROACH: INNOVATION FOR DEVELOPMENT OF WHOLE SCHOOL APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.062/2564 ลว. 27 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มีนาคม 2564 ผ่าน S ปลาย/2563 ลว. 16 มีนาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 042/2565 ลว. 19 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 21 กุมภาพันธ์ 2565 15% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี