2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050033-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. HUJIE YAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. HUJIE YAN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Developing Chinese Curriculum For Early Childhood In Khonkaen, Thailand 
รายละเอียด ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 034/2564 ลว. 14 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2564 ผ่าน S ครั้งที่ 1 เมื่อ ภาคปลาย 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มิถุนายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.462/2565 ลว.28 มิถุนายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 สิงหาคม 2565 19% ภาคต้น 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กัลยาณี กฤตโตปการกิต