2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050046-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มงคล แก้วรอด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MONGKOL KAEWROD
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 87/2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 87/2021 on June 28, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์อาชีวศึกษาในวิถีใหม่ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Proposed Policy for Image of Vocational Education Development in The New Normal 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.746/2564 ลว.25 สิงหาคม 2564 ภาคต้น 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ตุลาคม 2564 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ต้น/2564 ลว. 27 ตุลาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.014/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 27 มกราคม 2565 Turnitin 13%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.124/2566 ลว. 13 มีนาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 31 มีนาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 มิถุนายน 2566 เสนอ กก.คณะ สำเร็จการศึกษา 4 ส.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Needs Assessments for Vocational Education Image Development in the New Normal 
ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร AnKa Publisher 
ISBN/ISSN 1303-5150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 December 2022 
ปีที่ 20  ฉบับที่ 16 
เดือน December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 3696-3706  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ