2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050051-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง เสมา บุ้งทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SEMA BUNGTHONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 95/2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 95/2021 on July 19, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Cooperative Professional Development Supervision Model through the Professional Learning Community (PLC) of Private Schools in the North Eastern Area 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.746/2564 ลว.25 สิงหาคม 2564 ภาคต้น 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ตุลาคม 2564 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ต้น/2564 ลว. 27 ตุลาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.015/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 15 กุมภาพันธ์ 2565 Turnitin 18%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.123/2566 ลว. 13 มีนาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 31 มีนาคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ "Needs Assessment of the Cooperative Professional Development Supervision of Private Schools" 
ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร AnKa Publisher 
ISBN/ISSN 13035150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 December 2022 
ปีที่ 16  ฉบับที่ 20 
เดือน December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 39  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ