2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627060007-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MUHAMAD ZULFATUL ALA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MUHAMAD ZULFATUL ALA
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ระบบอาสาสมัครชุมชนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Community Volunteering System for People with Cancer Undergoing Chemotherapy 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 พฤศจิกายน 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 16 เมษายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 143/2563 ลว.17 ก.ค.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-