2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627070002-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รษา แสนโน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RASA SAENNO
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลการป้องกันของกรดคาเฟอิคต่อการลดลงของความจำ การสร้างเซลล์ และการมีชีวิตรอดของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความชราภาพโดยดีกาแลคโทส 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The protective effects of caffeic acid on impairments of memory and hippocampal neurogenesis in aging rat induced by D-galactose 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 380/2563 ลว 6 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 เมษายน 2563 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ตุลาคม 2563 คำสั่งที่ 1908/2563 ลว 22 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งที่ 1109/2565 ลว 26 ต.ค 2565
F รับรองการแก้ไข 10 พฤศจิกายน 2565
F แจ้งผลสอบ 10 พฤศจิกายน 2565 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ คือ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 358/2563 ลว 5 มีนาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง คำสั่งที่ 358/2563 ลว 5 มีนาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Caffeic Acid Alleviates Memory and Hippocampal Neurogenesis Deficits in Aging Rats Induced by D-Galactose 
ชื่อวารสาร Nutrients 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI journals 
ISBN/ISSN 2072-6643  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 May 2022 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 10 
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 2169  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Protective Effects of Caffeic Acid on Impairments of Memory and Hippocampal Neurogenesis in Aging Rat Induced by D-galactose 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ปห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Anatomy Association of Thailand 
สถานที่จัดประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract