2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627070032-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. LEAKKHAING TAING ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LEAKKHAING TAING
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและผลต่อการกระตุ้นการยืดอายุของสารสกัดข้าวฮางงอกต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Antioxidant and longevity induction effects of rice germ extract on fibroblast cells 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 มกราคม 2564 คำสั่งที่ 142/2564 ลว 27 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2564 สอบไม่ผ่าน สัญลักษณ์ U
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 1599/2564 ลว 5 ตุลาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2566 คำสั่งที่1792023 ลว 21 มีค.66
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 ธันวาคม 2566 คำสั่งที่ 1344/2566 ลว 14 ธันวาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 25 ธันวาคม 2566 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบคือ Good
F รับรองการแก้ไข 16 กุมภาพันธ์ 2567 Turnitin 11%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่ 1136/2563 ลว 26 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิษณา นามวาท คำสั่งที่ 1136/2563 ลว 26 มิถุนายน 2563