2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627070034-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วลีพร แก้วเลิศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WALEEPORN KAEWLERT
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) บทบาทของ insulin receptor substrate 1 ต่อการลุกลามของมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Roles of insulin receptor substrate 1 in cholangiocarcinoma progression 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 มกราคม 2563 คำสั่งที่ 37/2563 ลว 9 มกราคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มีนาคม 2563 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ธันวาคม 2563 คำสั่งที่ 2429/2563 ลว 30 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 17 กุมภาพันธ์ 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 มกราคม 2567 คำสั่งที่ 18/2567 ลว 9 มกราคม 2567
F แจ้งผลสอบ 19 มกราคม 2567 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบคือ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เรณู ทานันท์ คำสั่งที่ 2179/2562 ลว 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่ 2179/2562 ลว 12 ธันวาคม 2562