2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627080010-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) พระมหา ศรายุทธ เจตรา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Phramaha SARAYUT JETTRA
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 116/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) คำสอนเกี่ยวกับการครองเรือนในงานเขียนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) TEACHINGS ABOUT HOUSEHOLD IN THE WRITINGS OF SOMDEJPHRABUDDHAKOSACHAN (P.A. PAYUTTO): A STUDY OF CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 537/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 สิงหาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 537/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-