2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627090002-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss AYE MYAT MON ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AYE MYAT MON
    คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา เทคนิคการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แบบแผนของไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ เพื่อเป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Profiling of microRNAs in serum of opisthorchiasis- associated cholangiocarcinoma as potential biomarker for diagnosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ คำสั่งเลขที่ 219/2562 ลงวันที่ 11 ก.ย.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งเลขที่ 219/2562 ลงวันที่ 11 ก.ย.2562