2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627100001-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อริษา เศษเพ็ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARISA SESPHENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การทำนายการใช้ไขมันสูงสุดจากการทดสอบการเดิน 6 นาที และความสัมพันธ์กับการทำงานของเมแทบอลิซึมและระบบหายใจไหลเวียนเลือดขณะออกกำลังกายในเพศหญิงที่น้ำหนักปกติและน้ำหนักเกินหรืออ้วน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Maximal fat prediction from six-minute walk test and its association with function of metabolism and cardiopulmonary system during exercise in female with normal weight and overweight/obesity 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ธันวาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ คำสั่งที่ 93/2562 ลว. 4 ก.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ยุภาพร คานเพชรทา คำสั่งที่ 111/2563 ลว. 28 สค63