2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627100001-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อริษา เศษเพ็ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARISA SESPHENG
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การทำนายการใช้ไขมันสูงสุดจากการทดสอบการเดิน 6 นาที และความสัมพันธ์กับการทำงานของเมแทบอลิซึมและระบบหายใจไหลเวียนเลือดขณะออกกำลังกายในเพศหญิงที่น้ำหนักปกติและน้ำหนักเกินหรืออ้วน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Maximal fat prediction from six-minute walk test and its association with function of metabolism and cardiopulmonary system during exercise in female with normal weight and overweight/obesity 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ธันวาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 เมษายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 ธันวาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 22 ธันวาคม 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ คำสั่งที่ 93/2562 ลว. 4 ก.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ยุภาพร คานเพชรทา คำสั่งที่ 111/2563 ลว. 28 สค63
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Prediction of the maximum fat oxidation during exercise from six-minute walk test and anthropometric in overweight/obese Thai female adults: a pilot study. (การทำนายความสามารถในการเผาผลาญไขมันสูงสุดขณะออกกำลังกายด้วยการทดสอบเดิน 6 นาที และโครงสร้างของร่างกายในผู้หญิงไทยที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน: การศึกษานำร่อง) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “โภชนาการ: โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว” “Nutrition: Opportunities for Healthy Ageing and Longevity” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มีนาคม 2565 ถึง 3 มีนาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 64  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Prediction of maximum fat oxidation from six-minute walk test, anthropometric, and cardiovascular outcomes in normal weight female Thai adults. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2565 
ชื่อการประชุม International Conference on Physical Activity and Sports (IPAS 2022) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 ตุลาคม 2565 ถึง 28 ตุลาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Postgraduate Program in Exercise and Sport Sciences, Graduate School, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Virtual (online)  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 57  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ได้รับรางวัล First runner-up Poster Presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Postgraduate Program in Exercise and Sport Sciences, Graduate School, Khon Kaen University