2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627100011-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. HUI RUAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. HUI RUAN
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 142/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การนวดแบบไทยดั้งเดิมของผู้ปกครองส่งผลกระทบต่อร่างกายของเด็กออทิสติก และจิตวิทยา: การทดลองแบบสุ่ม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Physiological and Psychological Effects of Parental Traditional Thai Massage on Children with Autism: a Randomized Controlled Trial 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย วิชัย อึงพินิจพงศ์ คำสั่งที่ 106/2562 ลว.20 สค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-