2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627100012-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. CHAO YANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAO YANG
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 96/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลของการบำบัดด้วยการนวดที่มีประสิทธิภาพต่อทรวงอกฟาสเซีย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECTS OF PERCUSSIVE MASSAGE TREATMENT ON THORACOLUMBAR FASCIA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย วิชัย อึงพินิจพงศ์ คำสั่งที่ 120/2562 ลว. 9 ก.ย. 62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. พัทธ์ปิยา สีระสาพร คำสั่งที่ 181/2564 ลว.8 มิย.64