2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627100019-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วจีอร อ้วนชารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WAJEEORN OUANCHAREE
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาคุณสมบัติทางอณูวิทยาของเชื้อ Streptococcus agalactiae และแบคเทอริโอฝาจ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Molecular characterization of Streptococcus agalactiae and its bacteriophages 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ตุลาคม 2564 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิชา เจริญศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-