2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627110014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บุญสาม รุ่งภูวภัทร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BOONSAM ROONGPUVAPAHT
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตาม<strong>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 93/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong>) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY WITH MODIFIED AXILLA BEAST SHOULDER : OUTCOMES AND INCIDENCE OF HYPOTHYROIDISM AFTER HEMITHYROIDECTOMY AND ITS RISK FACTORS 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY WITH MODIFIED AXILLA BEAST SHOULDER : OUTCOMES AND INCIDENCE OF HYPOTHYROIDISM AFTER HEMITHYROIDECTOMY AND ITS RISK FACTORS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มกราคม 2563 สอบปากเปล่า 5 ก.พ. 63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ 189/2019 july 24,2019
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-