2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627150004-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PUGUH NOVI ARSITO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PUGUH NOVI ARSITO
    คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 166/2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF FLAVONOIDS FROM Milletia brandisiana. Kurz ROOT ON AMYLOID ? PATHOLOGY OF ALZHEIMER’S DISEASE 
รายละเอียด ดุษฏีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 มีนาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 มีนาคม 2564 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 9 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ 434/2562 ลว.26 ธค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่225/2563 ลว.22 กค.2563