2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627220028-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIYAWAT CHAIYACHARTKITTIYOS
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 15/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความเปลี่ยนแปลงทางดนตรีประกอบพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเขตอีสานตอนใต้ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Changes in the Ritual Music of Khmer Ethic Group in Southern Area of Northeast on Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2563
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะที่ 87/2565 ลงวันที่ 18 เมย.2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะที่ 87/2565 ลงวันที่ 18 เมย.2565