2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627220035-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. KERAN WANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KERAN WANG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 142/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) Peking Opera Male Dan: Role and Inheritance in Contemporary Inland China 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Peking Opera Male Dan: Role and Inheritance in Contemporary Inland China 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2563 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มิถุนายน 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 มีนาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 กันยายน 2565
F แจ้งผลสอบ 19 กันยายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 พฤศจิกายน 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะที่ 121/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-