2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627410001-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. THONGSAVANH KEOKHOUNGNING ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THONGSAVANH KEOKHOUNGNING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 15/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชญาดา สุระวนิชกุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 87/2562 ลวท 25 ตุลาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-