2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627410002-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พลเดช กันทะคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. POLADATE KANTAKAM
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาการถ่ายภาพเซลล์ที่มีชีวิตด้วยระบบออฟติคเพื่อแสดงวิถีการเข้าจับและการก่อพิษ/ทำลายเซลล์มะเร็งของเซลล์ภูมิคุ้มกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Establishment of a cell-based optical imaging for visualizing immune cells contacts to other cells and mediate cytotoxicity/neutralize against cancer cells 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 95/2562 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่110/2564 ลว. 27 เม.ย. 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ 65/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-