2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627410004-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIWATTANA LEKSUWAT
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 15/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) แพลตฟอร์มเพื่อการให้บริการกระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพโดยสเต็มเซล์ลภายในร่างกาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Platform to Establish a Service Facility of Endogenous Stem Cell Repair and Regeneration. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 97/2562 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มิถุนายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 44/2563 ลวท. 8 มิ.ย. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 90/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-