2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635020022-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วีรยา บุญริ้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WEERAYA BUNRIW
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอมโพสิตยางธรรมชาติ-อนุภาคไทเทเนียม/อนุภาคเงินสำหรับใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SYNTHESIS OF NATURAL RUBBER-TiO2/Ag NANOCOMPOSITE FOR TRIBOELECTRIC NANOGENERATOR APPLICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 163/2565 ลว 22 มี.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 399/2564 ลว 1 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-