2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635020022-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วีรยา บุญริ้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WEERAYA BUNRIW
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 33/2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 33/2023 on March 13, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอมโพสิตยางธรรมชาติที่มีอนุภาคนาโนไฮบริดไทเทเนียมไดออกไซด์/เงินเป็นวัสดุตัวเติมสำหรับใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SYNTHESIS OF NATURAL RUBBER NANOCOMPOSITE FILLED WITH TITANIUM DIOXIDE/SILVER HYBRID NANOPARTICLES FOR TRIBOELECTRIC NANOGENERATOR APPLICATION 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 214/2565 ลว 19 เมษายน 2565 นางสาวชลาธร จันทร์ทัด เป็นที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 163/2565 ลว 22 มี.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2566 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 215/2566 ลว 8 พ.ค. 2566
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2566 EXCELLENT
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 30 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 399/2564 ลว 1 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Natural Rubber-TiO2 Nanocomposite Film for Triboelectric Nanogenerator Application 
ชื่อวารสาร Polymers 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร mdpi 
ISBN/ISSN 2078-2489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 July 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 13 
เดือน july  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 1-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ