2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635020046-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฑิตยา ศรีวุฒิทรัพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TITAYA SRIWUTTISAP
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 115/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การตรวจจับการโจมตีรูหนอนในโครงข่ายเฉพาะกิจ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DETECTION OF WORMHOLE ATTACK IN AD HOC NETWORK 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ 2/2564 ลว 29ต.ค.2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 458/2564 ลว 15 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-