2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635030038-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มเหสักข์ ผุดผาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MAHESAK PHUDPHAD
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 141/2022 on October 17, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด เดิม เสนอ 29/12/2563 อรุณี พรมคำบุตรเป็นหลัก 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ธันวาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 มกราคม 2565 ผ่าน S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 เมษายน 2565 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ 251/2564 ลว. 22/7/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร