2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635040042-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดิศร ทวีโยค ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADISORN TAWEEYOK
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในโครงการก่อสร้างเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FACTORS CONTRIBUTE TO CARBON DIOXIDE IN THE SPATIAL CONSTRUCTION PROJECT: A CASE STUDY OF THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 182/2564 ลว.30 มีนาคม 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2564 สอบไม่ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 389/2564 ลว.1 มิถุนายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร คำสั่งคณะฯที่ 181/2564 ลว.30 มีนาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-